Oferta Poradni


OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W MAKOWIE MAZOWIECKIM

dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

 

Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Makowie Mazowieckim.

O możliwości korzystania z poszczególnych form przez szkoły  i placówki decydować będzie kolejność pisemnych zgłoszeń.

 

Działalność diagnostyczna

 

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna prowadzona jest na wniosek rodziców / prawnych opiekunów po ustaleniu terminu wizyty.

 

Wykonywane diagnozy: 

 • diagnoza psychologiczna indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży
 • diagnoza pedagogiczna poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych
 • diagnoza logopedyczna
 • mapa mózgu - badanie funkcjonalne z zaleceniami do wykonywania treningów metodą EEG Biofeedback
 • diagnoza dojrzałości szkolnej
 • diagnoza ryzyka dysleksji
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
 • ustalenie formuły lateralizacji
 • diagnoza przyczyn trudności wychowawczych
 • diagnoza przyczyn problemów emocjonalnych
 • diagnoza predyspozycji zawodowych
 • przesiewowe badanie słuchu (po indywidulanym ustaleniu przez rodziców terminu badania)

 

Na diagnozę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną niezbędny jest.:

 • numer PESEL dziecka
 • opinia od nauczyciela, wychowawcy, specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  przedszkolu / szkole  
 • zeszyty, wytwory dziecka
 • książeczka zdrowia dziecka (konieczne w przypadku dzieci młodszych, do lat 6)
 • wyniki  badań i obserwacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich (jeśli dziecko było diagnozowane w innej placówce)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w przypadku rozpoznania choroby przewlekłej
 • zaświadczenie lekarskie niezbędne w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

Pomoc postdiagnostyczna dla dzieci i młodzieży

 

Wydawanie orzeczeń i opinii na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów   w sprawach:

ORZECZENIA:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
 • niesłyszących
 • słabosłyszących
 • niewidomych
 • słabowidzących
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola 
 3. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

OPINIE:

 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 2. Opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 3. Opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 4. Opinia w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust.3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 5. Opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 6. Opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 7. Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 8. Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się
 9. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 10. Opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 11. Opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalne ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 12. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu
 13. Opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 14. Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej
 15. Inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

 

Oferta indywidualnej pomocy postdiagnostycznej dla dzieci i młodzieży prowadzona przez psychologa, pedagoga, logopedy w Poradni

1. Indywidualna terapia zaburzeń mowy

2. Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową

3. Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci 5 i 6- letnich

4. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

5. Terapia metodą EEG Biofeedback

6. Porady edukacyjno - zawodowe

 

Oferta zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia organizowane są na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych po ustaleniu terminów i tematów wynikających z potrzeb przedszkoli, szkół.

 

Realizujemy zajęcia; tematy, m.in.: 

 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.
 • Zajęcia integracyjno- adaptacyjne.
 • Technik efektywnego uczenia się.
 • „Jak sobie radzić ze stresem?”
 • „Czy nadajesz się na przyjaciela? Jakie cechy powinien mieć przyjaciel?”
 • Asertywność jako ważna umiejętność społeczna- warsztaty profilaktyczne.
 • Wzmacnianie wartości nauki.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.
 • Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom, wzmacnianie pozytywnych form postępowania.
 • Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania i dokonywania odpowiedzialnych decyzji wobec propozycji zachowań ryzykownych.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Poczucie własnej wartości- umiejętność dostrzegania swoich mocnych stron.
 • Tolerancja- ważna umiejętność funkcjonowania społecznego.
 • Zasady dobrego wychowania- savoir vivre wśród dzieci i młodzieży .
 • Alkohol- prawda i mity o nim.
 • Metody uczenia się- trening zapamiętywania.
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresu egzaminacyjnego.

 

Oferta dla rodziców

Zajęcia (z terminami określonymi wg. zgłoszeń) prowadzone na terenie przedszkoli,

szkół i placówek oświatowych, poradni w formie warsztatów, prelekcji, porad i konsultacji.

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Prawidłowy rozwój mowy wyznacznikiem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • Najczęściej występujące wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Przyczyny, skutki i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 • Dojrzałość szkolna dziecka warunkiem przyszłych sukcesów szkolnych i pozaszkolnych dziecka.
 • Ryzyko dysleksji rozwojowej.
 • Adaptacja dziecka 3-4 letniego w przedszkolu.
 • Jak efektywnie pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej.
 • Potrzeby psychiczne uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Konsultacje indywidualne na terenie szkół i Poradni.

 

Oferta dla nauczycieli

Zajęcia prowadzone  na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, poradni  w formie warsztatów, prelekcji, porad i konsultacji.

 

Tematy, m.in:

 • Dziecko przewlekle chore w przedszkolu i w szkole
 • Dziecko z Zespołem Aspergera jako uczeń
 • Dysleksja rozwojowa
 • Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Kim jest uczeń zdolny
 • Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji.
 • Mutyzm.  Aby usłyszeć dziecko
 • Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
 • Konsultacje indywidualne na terenie szkoły i Poradni

 

Zaplanowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w celu poprawy jakości pracy w zakresie:

 • realizacji polityki oświatowej państwa
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczani i wychowania
 • planowania form wspomagania

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 

 • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły
 • ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokajania potrzeb
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

 

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć nieuwzględnionych w ofercie Poradni.

 

ZGŁOSZENIA

Zapotrzebowanie na zajęcia oferowane przez Poradnię prosimy kierować pisemnie na adres:

 Poradnia Psychologiczno  - Pedagogiczna

w Makowie Mazowieckim

ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3

06 – 200 Maków Mazowiecki

 

tel./fax 29 7171501

www.poradnia- makow.pl

e-mail: biuro@poradnia-makow.pl

 

Zapraszamy do współpracy!