Doradztwo zawodowe

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Doradztwo zawodowe organizowane jest w przedszkolach i szkołach różnego typu, w oparciu o  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. Z 2019 r. poz. 325).

 

Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego, zaś w poszczególnych załącznikach rozporządzenia znajdują się treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla:

 • przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego (zał. 1);
 • klas I–VI szkół podstawowych (zał. 2);
 • klas VII i VIII szkół podstawowych (zał. 3);
 • branżowych szkół I stopnia (zał. 4);
 • liceów ogólnokształcących (zał. 5);
 • techników (zał. 6);
 • branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych (zał. 7).

 

Sposób realizacji doradztwa zawodowego określa § 3 i § 4 rozporządzenia.

Doradztwo zawodowe jest realizowane zarówno na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach.

 

Na każdy rok szkolny doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły opracowują program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. W programie tym należy uwzględnić:

 • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym tematykę działań/treści programowe,
 • oddziały, których dotyczą działania,
 • metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych,
 • terminy realizacji działań,
 • osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
 • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.

Program zatwierdza dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

Zadania doradcy zawodowego, sprecyzowane w § 5 ust. 1 są następujące:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związanez realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu realizacji doradztwa zawodowego;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • realizowanie działań wynikających z programu.

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia w przypadku braku w szkole doradcy zawodowego do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie.

 

Zadania doradcy zawodowego realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozostają bez zmian - określają je przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (§ 26) i obejmują:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjnei zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistóww udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Przy realizacji doradztwa zawodowego przedszkola i szkoły mogą współpracować (§ 8.1 ) z:

 • organizacjami pracodawców,
 • samorządami gospodarczymi,
 • samorządami zawodowymi,
 • szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • instytucjami rynku pracy.

 

 

 

WSPARCIE DLA SZKOLNYCH  DORADCÓW ZAWODOWYCH

Z TERENU POWIATU MAKOWSKIEGO

 

 

Organizacja doradztwa zawodowego jest jednym ze statutowych zadań przedszkoli i szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, które ściśle wynika z obowiązujących przepisów prawnych.

W ramach wsparcia podejmowanych działań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim oferuje pomoc ze strony doradcy zawodowego, która koncentruje się na następujących działaniach:

 

 • prowadzenie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Szkolnych Doradców Zawodowych,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla Uczniów w zakresie rozpoznawania ich preferencji edukacyjno – zawodowych oraz planowania dalszej ścieżki rozwoju i kariery (po wcześniejszym uzgodnieniu również w formie zdalnej) w ramach plaonwych zajęć lekcyjnych'
 • prowadzenie grupowych spotkań informacyjnych dla Rodziców,
 • prowadzenie indywidualnej diagnozy preferencji zawodowych – tworzenie Profilu Zainteresowań Zawodowych, w tym dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla Uczniów i Rodziców -udzielanie poradw zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej i podejmowania decyzji o wyborze szkoły i kierunku kształcenia,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego szkolnym doradcom zawodowym w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w szkole/przedszkolu, w tym opracowywania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Rocznych Planów Doradztwa Zawodowego,
 • wydawanie opinii o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy i praktycznej nauki zawodu (dla uczniów przez 15 rokiem życia),
 • udzielanie porad i informacji na temat oferty lokalnej sieci szkół i przeszkoli w trakcie umówionych wcześniej spotkać bezpośrednich lub w formie e-konsultacji (środa – godz. 12.00 – 15.00):

- nr telefonu: (29) 71 71 501

- e-mail: akowalska.ppp@gmail.com

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >