O nas

 

 Zasady wydawania opinii

Procedura rozpatrywania wniosków

o wydanie opinii

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Makowie Mazowieckim

 

§ 1

Zasady ogólne

 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim wydaje opinie w sprawach:
  1. opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
  2. opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, 
  3. opinia w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,  
  4. opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
  5. opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
  6. opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
  7. opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  8. opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  9. opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
  10. opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
  11. opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  12. opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
  13. opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
  14. inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka.
 2. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim wydaje opinie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i placówek znajdujących się na terenie powiatu makowskiego.
 4. Poradnia wydaje opinie dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły / placówki zamieszkałych na terenie powiatu makowskiego.

 

§ 2

Wydawanie opinii

 

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia , w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
 2. Za szczególnie uzasadnione przypadku o których mowa w ust. 1 należy rozumieć:
  1. chorobę dziecka uniemożliwiającą przeprowadzenie badań diagnostycznych,
  2. konieczność przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki, konsultacji lekarskich w tym specjalistycznych,
  3. nie zgłoszenie się wnioskodawcy z powodu innego niż choroba,
  4. uzasadnione usprawiedliwienie nieobecności pracownika Poradni (zwolnienie lekarskie).
 3. Osoba składająca wniosek, może dołączyć do niego posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,                        a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 5. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego regulaminu, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 6. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując o tym osobę składającą wniosek.
 7. Niezgłoszenie się na ustaloną wizytę bez wcześniejszego powiadomienia Poradni pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 8. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
 9. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
 10. Terminy spotkań z pracownikami pedagogicznymi Poradni ustalić można telefonicznie lub osobiście.
 11. Opinię wydaje się po zakończeniu postępowania diagnostycznego.
 12. Opinia wydana przez Poradnię zawiera:
  1. oznaczenie poradni wydającej opinię,
  2. numer opinii,
  3. datę wydania opinii,
  4. podstawę prawną wydania opinii,
  5. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
  6. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
  7. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
  8. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
  9. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
  10. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
  11. podpis dyrektora poradni.
 13. Opinię redagują osoby prowadzące diagnozę po uprzednim omówieniu wyników i wspólnym wypracowaniu wniosków i zaleceń.
 14. Projekt opinii opracowany przez członka zespołu diagnozującego należy złożyć w sekretariacie w terminie nie później niż 10 dni od dnia zakończenia diagnozy.

 

 

 

§ 3

Diagnozowanie w Poradni

 

 

 1. Wydanie opinii poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi w Poradni.
 2. W celu opracowania opinii możliwe jest wykorzystanie badań diagnostycznych przeprowadzonych w innych placówkach, jeżeli wnioskodawca je udostępnił.
 3. W Poradni są prowadzone diagnozy:
  1. psychologiczne,
  2. pedagogiczne,
  3. logopedyczne.
 4. W procesie  badań diagnostycznych należy stosować metody i narzędzia diagnostyczne wystandaryzowane, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej, pedagogicznej:
  1. adekwatny do potrzeb badanego wyboru techniki diagnostycznej,
  2. w procesie diagnostycznym brać pod uwagę więcej niż jedną metodę badawczą,
  3. wybierać techniki diagnostyczne, testy adekwatne do potrzeb badanego oraz założonych hipotez diagnostycznych,
  4. stosować standaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne zgodnie z procedurami, a uzasadnione odstępstwa od tych procedur zaznaczyć w protokole badania,
  5. przed badaniem sprawdzać materiał testu, czy nie uległ zniszczeniu lub dezaktualizacji,
  6. dokładne rejestrowanie, kodowanie i obliczanie wyników testów,
  7. w diagnozie pedagogicznej stosować metody i narzędzia pozwalające na wskazanie przyczyn niepowodzeń ucznia w nauce, a nie tylko aktualnego stanu wiadomości szkolnych.

 

 

§ 4

Warunki wydawania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja)

 

 

 1. Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowjest procesem długotrwałym i obejmuje:
  1. diagnozę wstępną (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną),
  2. diagnozę kontrolną  po zastosowaniu ćwiczeń, terapii.
 2. Wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się(dysleksjmoże być po spełnieniu niżej wymienionych kryteriów:
  1. potwierdzone występowanie istotnych trudności w czytaniu i pisaniu,
  2. wykluczenie istotnej wady wzroku i słuchu,
  3. wykluczenie, że trudności w uczeniu się występują z powodu obniżonych możliwości intelektualnych,
  4. występowanie deficytów rozwojowych będących przyczyną trudności w nauce pisania i czytania,
  5. wykluczenie, że trudności w nauce nie wynikają z zaniedbania dydaktycznego,
  6. trudności w nauce występowały od początku nauki szkolnej, pierwsza diagnoza powinna być przeprowadzona w okresie nauki w kl. I – III,
  7. potwierdzenie treningu w czytaniu, pisaniu, udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, pracy samokształceniowej.
 3. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest opinia nauczyciela polonisty i terapeuty z informacjami o poziomie osiągnięć, trudnościach i niepowodzeniach szkolnych oraz mocnych stronach ucznia.
 4. W przypadku powtórnej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się niezbędne jest dołączenie do wniosku:
  1. zeszytów ćwiczeń w których uczeń wykonywał dodatkowe zadania w czytaniu i pisaniu,
  2. opinii ze szkoły, potwierdzającej udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub innych zajęciach.
 5. Opinia w sprawie  specyficznych trudności w uczeniu się może być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej, nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 6. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksjmoże być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu MEN z dn. 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 7. Warunki przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu ustala dyrektor CKE a dostosowuje dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

 

 

Pliki do pobrania: