Oferta

 

 Dla Nauczycieli

Oferta dla nauczycieli i wychowawców:

 • Indywidualne konsultacje i porady
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych: “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
 • Szkolenia na temat:
 • Potrzeby dziecka rozpoczynającego naukę szkolną
 • Jak wspierać rozwój mowy dziecka?
 • Dysleksja - rozpoznawanie i formy pomocy
 • Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów - metody konstruktywnejkonfrontacji
 • Jak pomagać uczniowi w szkole? - interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez Psychologiczno- Pedagogiczne
 • Komuikacja interpersonalna jako podstawa efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami szkoły
 • Cyberprzemoc - zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci i młodzieży

 

WSPARCIE DLA SZKOLNYCH  DORADCÓW ZAWODOWYCH

Z TERENU POWIATU MAKOWSKIEGO

 

 

Organizacja doradztwa zawodowego jest jednym ze statutowych zadań przedszkoli i szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, które ściśle wynika z obowiązujących przepisów prawnych. W ramach wsparcia podejmowanych działań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim oferuje pomoc ze strony doradcy zawodowego, która koncentruje się na następujących działaniach:

 

 • prowadzenie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Szkolnych Doradców Zawodowych,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla Uczniów w zakresie rozpoznawania ich preferencji edukacyjno – zawodowych oraz planowania dalszej ścieżki rozwoju i kariery,
 • prowadzenie grupowych spotkań informacyjnych dla Rodziców,
 • prowadzenie indywidualnej diagnozy preferencji zawodowych – tworzenie Profilu Zainteresowań Zawodowych, w tym dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla Uczniów i Rodziców -udzielanie poradw zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej i podejmowania decyzji o wyborze szkoły i kierunku kształcenia,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego szkolnym doradcom zawodowym w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w szkole/przedszkolu, w tym opracowywania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Rocznych Planów Doradztwa Zawodowego,
 • wydawanie opinii o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy i praktycznej nauki zawodu (dla uczniów przez 15 rokiem życia),
 • udzielanie porad i informacji na temat oferty lokalnej sieci szkół i przeszkoli w trakcie umówionych wcześniej spotkać bezpośrednich lub w formie e-konsultacji (środa – godz. 12.00 – 15.00):

- nr telefonu: (29) 71 71 501

- e-mail: akowalska.ppp@gmail.com