Oferta Poradni 2021 2022

 

                  

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W MAKOWIE MAZOWIECKIM

na rok szkolny 2021/2022

dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

 

 

O możliwości korzystania z poszczególnych form przez szkoły  i placówki decydować będzie kolejność pisemnych zgłoszeń.

 

 

Działalność diagnostyczna

 

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna prowadzona jest    na wniosek rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia po ustaleniu terminu wizyty.

 

Wykonywane diagnozy: 

 • diagnoza psychologiczna indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży,
 • diagnoza pedagogiczna poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • mapa mózgu - badanie funkcjonalne z zaleceniami do wykonywania treningów metodą EEG Biofeedback,
 • diagnoza dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza ryzyka dysleksji,
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się,
 • ustalenie formuły lateralizacji,
 • diagnoza przyczyn trudności wychowawczych,
 • diagnoza przyczyn problemów emocjonalnych,
 • diagnoza predyspozycji zawodowych,
 • przesiewowe badanie słuchu (po indywidulanym ustaleniu przez rodziców terminu badania).

 

W celu wykonania  diagnozy  psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej należy zgłosić się do Poradni z następującą dokumentacją:

 • numer PESEL dziecka,
 • opinia od nauczyciela, wychowawcy, specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno– pedagogicznej w  przedszkolu / szkole,  
 • informacja na temat dotychczas udzielanej w szkole pomocy psychologiczno– pedagogicznej wraz z oceną jej efektywności,
 • zeszyty, wytwory dziecka,
 • książeczka zdrowia dziecka (konieczne w przypadku dzieci młodszych, do lat 6),
 • wyniki  badań i obserwacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznychi lekarskich (jeśli dziecko było diagnozowane w innej placówce),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w przypadku rozpoznania choroby przewlekłej,
 • zaświadczenie lekarskie w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opiniio potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

Pomoc postdiagnostyczna dla dzieci i młodzieży

 

Wydawanie orzeczeń i opinii na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów  dziecka lub pełnoletniego ucznia.

 

ORZECZENIA:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:

 

 • słabowidzących
 • niewidomych
 • słabosłyszących
 • niesłyszących
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.  
 3. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieżyz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

OPINIE:

 1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 3. Opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 4. Opinia w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust.3 ustawyo systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanymw szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 5. Opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 6. Opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 7. Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się.
 9. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 10. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu.
 11. Opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracylub innych zajęć zarobkowych.
 12. Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej.
 13. Inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

Oferta

 

indywidualnej/grupowej pomocy postdiagnostycznej

dla dzieci i młodzieży

prowadzona przez psychologa, pedagoga, logopedę w Poradni

 

 1. Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową.
 2. Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci.
 3. Terapia logopedyczna.
 4. Psychoterapia
 5. Terapia tyflopedagogiczna.
 6. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży.
 7. Terapia metodą EEG Biofeedback.
 8. Porady edukacyjno – zawodowe.
 9. „Terapia ręki”.
 10. Trening Umiejętności Społecznych (po zebraniu się grupy).
 11. Indywidualny trening centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych.
 12. Mediacje

 

 

 

Oferta zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży

 

 

Zajęcia organizowane są na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych po ustaleniu terminów i tematów wynikających z potrzeb przedszkoli, szkół.

 

Tematyka zajęć: 

 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.
 • Zajęcia integracyjno - adaptacyjne.
 • Techniki efektywnego uczenia się.
 • „Porusz umysł”, czyli ćwiczenia koncentracji uwagi.
 • „Jak sobie radzić ze stresem?”
 • „Czy nadajesz się na przyjaciela? Jakie cechy powinien mieć przyjaciel?”
 • „Garść radości, szczypta złości” – zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje dzieci.
 • „Bajkoterapia” – zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem bajek dla dzieci.
 • Asertywność jako ważna umiejętność społeczna- warsztaty profilaktyczne.
 • Wzmacnianie wartości nauki.
 • „Lubię siebie” wzmacnianie poczucia własnej wartości i szukanie swoich mocnych stron.
 • Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom, wzmacnianie pozytywnych form postępowania.
 • Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania i dokonywania odpowiedzialnych decyzji wobec propozycji zachowań ryzykownych.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 • Tolerancja- ważna umiejętność funkcjonowania społecznego.
 • Metody uczenia się- trening zapamiętywania.
 • Zajęcia psychoedukacyjne – uzależnienia od telefonów komórkowych i portali społecznościowych.
 • Doradztwo zawodowe.

 

 

Oferta dla rodziców i nauczycieli

Zajęcia (z terminami określonymi wg zgłoszeń) prowadzone na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz Poradni w formie warsztatów, prelekcji, porad i konsultacji.

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (po zebraniu się grupy).
 • Grupa Wsparcia dla Rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Sieć Współpracy dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.
 • Sieć Współpracy pedagogów i psychologów szkolnych.
 • Sieć Współpracy dla Szkolnych Doradców Zawodowych.
 • Prawidłowy rozwój mowy wyznacznikiem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej.
 • Najczęściej występujące zaburzenia wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Norma czy zaburzenie? Kalendarium rozwoju mowy dziecka przedszkolnego.
 • Pokaż, jak oddychasz, jak połykasz, a powiem ci, jak mówisz.
 • Jak na co dzień można stymulować rozwój mowy swojego dziecka?
 • Przyczyny, skutki i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 • Dojrzałość szkolna dziecka warunkiem przyszłych sukcesów szkolnych i pozaszkolnych dziecka.
 • Ryzyko dysleksji rozwojowej.
 • Adaptacja dziecka 3- i 4- letniego w przedszkolu.
 • Jak efektywnie pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej?
 • Potrzeby psychiczne uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Aktywność twórcza dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Komunikacja uczeń – nauczyciel – rodzic.
 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”, czyli o tym, jak poprawić komunikacjęz dzieckiem.
 • Rola rodziny w zapobieganiu zaburzeniom zachowania młodzieży.
 • Wpływ telewizji, internetu na rozwój dziecka.
 • „Młodość bez …” - alkoholu, dopalaczy, narkotyków.
 • Motywowanie dziecka do nauki szkolnej – rola rodziców.
 • Mama, tata i dziecko, czyli o tym, jak stymulować rozwój dziecka i nie być tabletowym rodzicem.
 • Gry i zabawy rozwijające mowę małego dziecka.
 • Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej.
 • Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 • Opracowywanie IPET-u dostosowanego do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 • Jak pomóc dziecku w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej?
 • Dziecko z afazją w przedszkolu i w szkole.

 

Zaplanowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek    w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w celu poprawy jakości pracy w zakresie:

 • realizacji polityki oświatowej państwa,
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczanii wychowania,
 • planowania form wspomagania.

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły,
 • ustalanie sposobów działania prowadzących do zaspokajania ich potrzeb,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć nieuwzględnionych w ofercie Poradni.

 

 

ZGŁOSZENIA

 

Zapotrzebowanie na zajęcia oferowane przez Poradnię prosimy kierować pisemnie na adres:

 

 

Poradnia Psychologiczno  - Pedagogiczna

w Makowie Mazowieckim

ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3

06 – 200 Maków Mazowiecki

 

tel./fax 29 71 71 501

www.poradnia-makow.pl

e-mail: biuro@poradnia-makow.pl

 

                                                                                                                                                                                                              Zapraszamy do współpracy

 

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >