Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub poniższych wyłączeń.

 

Na stronie nie występują Filmy. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

 

Linki do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Zamieszczone pliki to graficzne pliki PDF Tekst nie jest podany w języku migowym.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-14,
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Mosakowska, adres email biuro@poradnia-makow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 7171 501. Tą samą drogą można składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim (sekretariat, toalety) znajdują się na II piętrze. Gabinety specjalistów znajdują się na I i II piętrze oraz na parterze.  Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.                                

W budynku jest winda. Winda znajduje się obok wejścia do budynku. W celu uzyskania dostępu do poradni z wykorzystaniem windy prosimy o kontakt telefoniczny.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

 Kontakt

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną     więcej >