O nas

 

 Procedury przyjęcia

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne w celu wydania opinii:

 • w sprawie wcześniejszego przyjęcia dzieci do szkoły podstawowej,
 • w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposobiającego do pracy,
 • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia gimnazjum do oddziału przysposobiającego do pracy,
 • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • w sprawie braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
 • innej opinii związanej z kształceniem i wychowaniem dziecka;

 

Rodzic dziecka lub pełnoletni uczeń powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i zgłosić się na badanie w wyznaczonym terminie.

 

W celu wydania:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, ruchową, autyzmem w tym zespołem Aspergera,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

Zasady zgłoszeń

Zadania poradni obejmują badania diagnostyczne, pracę postdiagnostyczną, profilaktyczną, terapeutyczną oraz działania szkoleniowo-warsztatowe.

Dzieci i młodzież do poradni mogą zgłaszać rodzice/opiekunowie prawni, a także nauczyciele za zgodą i wiedzą rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia do poradni przyjmowane są bez skierowania.

Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni w godz. 800 - 1530 (29 717 15 01). Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 

Pliki do pobrania: