O nas

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim

 

Dążymy do maksymalnego zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez:
 • diagnozę
 • opiniowanie, orzekanie
 • poradnictwo
 • konsultacje
 • terapię
 • doradztwo
 • psychoedukację
 • działalność profilaktyczną
 • działalność informacyjną i szkoleniową

Pedagog, psycholog, logopeda
zapraszają dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli


Zasady przyjmowania w Poradni:

 • nasze usługi są bezpłatne
 • wizyty nie wymagają skierowania

Specjaliści przyjmują od pon – pt w godz. 800 – 1800
Sekretariat czynny od pon – pt w godz. 800 – 1600

 

Pliki do pobrania:
 

Poznaj pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim.

 

Organizacja pracy Zespołów Orzekających.

 

Procedura rozpatrywania wniosków

o wydanie opinii

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Makowie Mazowieckim

 

§ 1

Zasady ogólne

 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim wydaje opinie w sprawach:
  1. opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
  2. opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, 
  3. opinia w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,  
  4. opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
  5. opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
  6. opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
  7. opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  8. opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  9. opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
  10. opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
  11. opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
  12. opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
  13. opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
  14. inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka.
 2. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim wydaje opinie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i placówek znajdujących się na terenie powiatu makowskiego.
 4. Poradnia wydaje opinie dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły / placówki zamieszkałych na terenie powiatu makowskiego.

 

 

Poznaj przydatne adresy.

 

Placówki pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim.