Warto przeczytać

 

 Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

w przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizowana jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży:

1. niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidzących, słabowidzących,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

2. niedostosowanych społecznie

3. zagrożonych niedostosowaniem społecznym

organizuje się w:

 • - przedszkolach ogólnodostępnych;
 • - przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi;
 • - przedszkolach integracyjnych;
 • - przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi;
 • - przedszkolach specjalnych;
 • - innych formach wychowania przedszkolnego;
 • - szkołach ogólnodostępnych;
 • - szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi;
 • - szkołach integracyjnych;
 • - szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi;
 • - szkołach specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;
 • - młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • - młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 • - specjalnych ośrodkach wychowawczych;
 • - ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

4. Przedszkoli specjalnych i oddziałów przedszkolnych w przedszkolach ogólnodostępnych nie organizuje się dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

a) 18 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej

b) 21 rok życia – w przypadku gimnazjum

c) 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Odpowiednią formę kształcenia dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców zapewnia:

1) w przedszkolach ogólnych, integracyjnych i specjalnych, w szkołach ogólnych i integracyjnych – wójt, burmistrz, prezydent

2) w szkołach specjalnych i ośrodkach – starosta

 

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu głębokim

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim  w wieku od 3 do 25 lat uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych. Zajęcia są formą realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Uczniowie niepełnosprawni niezależnie od formy kształcenia mają prawo do kształcenia dostosowanego do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Szkoła do której uczęszcza uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określoną niepełnosprawność organizuje zajęcia rewalidacyjne w wymiarze minimum  2 godzin tygodniowo.

 

Egzaminy zewnętrzne

Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniowie lub absolwenci z niepełnosprawnością przystępują do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności.

Na podstawie informacji dyrektora CKE rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania przeprowadzenia egzaminów do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta.

Pliki do pobrania: