Warto przeczytać

 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju jest zintegrowanym system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

 

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju powoływane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013r., poz.1257)

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć:

-        rozwoju motorycznego,

-        stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej),

-        rozwoju mowy i języka,

-        orientacji i poruszania się w przestrzeni,

-        usprawniania widzenia, słuchu,

-        umiejętności samoobsługi,

-        funkcjonowania w środowisku.

 

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.:

-        wcześniactwo,

-        zaburzenia genetyczne,

-        wady wrodzone,

-        uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch),

-        problemy neurologiczne,

-        uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego,

-        uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

 

 

 

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka ma za zadanie:

 

-        udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

-        udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,

-        pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,

-        pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje  w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,

-        pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,

-        zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,

-        dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,

-        stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

 

Realizacją powyższych zadań i zapewniania optymalnego rozwoju niepełnosprawnemu dziecku i pomocy jego rodzicom (opiekunom), zajmuje się interdyscyplinarny zespół specjalistów, posiadających profesjonalne przygotowanie do pracy z rodziną, z małymi dziećmi, są to:

-        pedagodzy (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog w zależności od niepełnosprawności dziecka),

-        psycholodzy,

-        logopedzi (neurologopeda, surdologopeda)

-        terapeuci innych specjalności (terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej, fizjoterapeuci, specjaliści w zakresie integracji sensorycznej, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny).

 

Warunkiem objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest: posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którą wydaje Zespół Orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje poradnia w rejonie której znajduje się żłobek, przedszkole do którego uczęszcza dziecko. W przypadku gdy dziecko nie uczęszcza do żłobka, przedszkola opinie wydaje poradnia właściwa ze względy na miejsce zamieszkania dziecka.

W powiecie makowskim rodzice mogą ubiegać się o wydanie opinii wczesnego wspomagana rozwoju dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Makowie Mazowieckim.

 

Adres:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Makowie Mazowieckim

ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3

06 – 200 Maków Mazowiecki

tel. 29 71 71 501

 

W powiecie makowskim zajęcia dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są w placówkach:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

im. ks. Jana Twardowskiego

w Makowie Mazowieckim

ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5

06 – 200 Maków Mazowiecki

tel. 29 71 71 481

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Makowie Mazowieckim

ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3

06 – 200 Maków Mazowiecki

tel. 29 71 71 501

 

 

Rodzice mogą uzyskać również pomoc w Ośrodkach Wczesnej Interwencji.

Adresy:

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Pilicka 21

02-629Warszawa 

(22) 844 06 37 

2.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Łomaska 21

21-500 Biała Podlaska 

(83) 344 38 52 

3.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Mickiewicza 13

43-400 Cieszyn 

(33) 858 13 64 

4.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Tysiąclecia 13a

80-351 Gdańsk 

(58) 553 41 36 

5.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Harcerska 4

81-425 Gdynia 

(58) 622 07 48  

6.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Dąbrowskiego 15 11-500 Giżycko 

(87) 429 29 09 

7.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Piłsudskiego 9

66-400 Gorzów Wielkopolski 

(95) 732 03 83 

8.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. 3 Maja 4

73-300 Gryfice 

(91) 384 26 16 

9.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Witosa 18

37-500 Jarosław 

(16) 627 30 40 (do 42) 

10.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Chopina 19

32-510 Jaworzno 

(32) 616 38 98 wew. 21 

11.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Gościnna 8

 40-487 Katowice-Giszowiec 

(32) 256 07 26 

12.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Wojciechowskiego 21A, 62-600 Koło 

(63) 272 09 92 

13.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Słoneczna 3

25-731Kielce 

(41) 332 39 38 

14.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Katedralna 48

78-100 Kołobrzeg 

(94) 352 53 88 

15.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Powstańców Śląskich 16

38-400 Krosno 

(13) 432 71 16 

16.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Starozamkowa 14a 

64-100Leszno 

(65) 529 64 74 

17.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Łukasiewicza 1C39-300 Mielec 

(17) 583 74 17

18.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Os. Słowackiego 21c, 42-190 Mikołów 

(32)226 22 64 

19.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Żołnierska 27

10-560 Olsztyn 

(89) 533 05 32 

20.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Św. Szczepana 7a61-477  Poznań 

 (61) 832 53 73 

21.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Staszica 10b

35-051 Rzeszów 

(17) 852 05 10 

22.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Rostocka 125

71-771 Szczecin 

(91) 426 81 97

23.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Ostrogskich 5b

33-100 Tarnów 

(14) 626 84 89

24.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Mielczarskiego 26 95-100 Zgierz 

(42) 717 47 11

25.

Ośrodek Wczesnej Interwencji

os. KsięciaWładysława

44-240 Żory 

(32) 434 52 36

 

Przydatne linki:

www.men.gov.pl

www.ore.edu.pl             

Pliki do pobrania: